تاييد استفاده از کلاه خنک کننده براي جلوگيري از ريزش مو حين شيمي درماني