مصرف روغن ماهي مرگ و مير بيماران سرطان کولون را کاهش مي دهد